Lihula aastapäevaks Partsile uus auto!

Lihula kuju äraviimise neljandaks aastapäevaks (3. septembri hommikuks) sai toonasele peaministrile ja praegusele majandus- ja kommunikatsiooni ministrile Juhan Partsile soetatud eelmisest kaks korda kallim ametiauto. Põhjenduseks: sõidutab ka väliskülalisi või –ajakirjanikke!

Au Juhan Partsile!

Lihula ausamba õhtu varjus eemaldamisest tigedad inimesed on kohaliku punamonumendi jalamile kirjutanud punase värviga: „au Juhan Partsile” Delfi meenutus

K O R R A L D U S

Tallinn, Toompea 2. september 2004 nr 649-k

Riigi omanikuõiguste kaitsmine

Korraldus kehtestatakse “Vabariigi Valitsuse seaduse” (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148; 29, 194) § 44 lõike 2 ja “Riigivaraseaduse” (RT I 1995, 22, 327; 1996, 36, 738; 40, 773; 48, 942; 81, 1446; 1997, 45, 724; 1998, 30, 409; 1999, 10, 155; 16, 271; 2000, 39, 239; 49, 306; 51, 319; 2001, 7, 17; 93, 565; 2002, 53, 336; 64, 393; 2003, 13, 69; 2004, 24, 166) § 36 lõike 1 alusel ja arvestades asjaolu, et Lihulasse paigaldatud mälestuskivi kahjustab Eesti rahvusvahelist mainet.

20. augustil 2004. a paigaldati Lihulas Kalmu tänava lõunaküljel Pärnu maantee ja Põllu tänava vahel mälestuskivi “60 aastat Eesti kaitselahinguid” (edaspidi mälestuskivi). Maa-ameti andmetel on eelnimetatud maa maakatastris registreerimata ja kuulub tulenevalt “Maareformi seaduse” (RT 1991, 34, 426; RT I 2001, 52, 304; 93, 565; 2002, 11, 59; 47, 297 ja 298; 99, 579; 100, 586; 2003, 26, 155; 2004, 30, 208; 38, 258) § 31 lõikest 2 riigile. Vastavalt “Maareformi seaduse” § 31 lõikele 2 on maa, mida ei tagastata, erastata ega anta munitsipaalomandisse või mis ei ole jäetud riigi omandisse, samuti riigi omandis. Käsitletav mälestuskivi on paigaldatud omavoliliselt ja omaniku loata.

“Tsiviilseadustiku üldosa seaduse” (RT I 2002, 35, 216; 2003, 13, 64; 78, 523) § 54 lõike 1 kohaselt loetakse kinnisasja olulisteks osadeks sellega püsivalt ühendatud asjad. Kuna käsitletav mälestuskivi on riigile kuuluva maaga püsivalt ühendatud ning vastavalt “Tsiviilseadustiku üldosa seaduse” § 53 lõikele 2 ei saa asi ja selle oluline osa olla eri isikute omandis. “Asjaõigusseaduse” § 107 lõike 3 kohaselt, kui vallasasi ühendataks maatükiga sel viisil, et ta muutub maatüki oluliseks osaks, laieneb maatüki omand maatükiga ühendatud asjale. Seega kuulub mälestuskivi riigile.

Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a määrusega nr 226 kinnitatud “Maa riigi omandisse jätmise korra” (RT I 1996, 64, 1182; 77, 1367; 1997, 69, 1123; 99, 1605; 1998, 85, 1392; 1999, 98, 873; 2001, 54, 327; 2004, 4, 24) punkti 20 kohaselt peab maavanem riigimaa ajutise valitsejana täitma riigi kui omaniku kohustusi ja õigusi. Lääne maavanem ei ole vaatamata ministri poolt esitatud nõudmisele asunud riigi kui omaniku õiguste kaitsele. “Riigivaraseaduse” § 36 lõike 1 alusel lahendab ministeeriumide ja maavalitsuse vahelised vaidlused riigivara valitsemisel Vabariigi Valitsus. Vastavalt “Vabariigi Valitsuse seaduse” §-le 66 on maavalitsused Siseministeeriumi valitsemisalas.

Tulenevalt eelnevast ning arvestades asjaolu, et mälestuskivi on paigaldatud omaniku loata ja õigusliku aluseta, regionaalministril:
1) korraldada mälestuskivi eemaldamine 2. septembril 2004. a;
2) teavitada mälestuskivi paigaldajat kuju eemaldamisest ja selle põhjustest.

Siseministril tagada regionaalministrile vajalik abi korralduse täitmisel.

Juhan Parts
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Kelle priiskamist peab valitsus kärpima?

Ainult loll eestlane maksab praeguses majandusolukorras kaupade ja teenust eest hingehinda (Sami Lottila artikkel). Isamaa majandusminister Parts sai eelmisest kaks korda kallima ametiauto ja seda majanduslanguse tingimustes. Reformierakonna filmitegu aga saab raha endises mahus. Tere Reformierakonna juhitud lollidemaa!

Eesti hiigelinflatsiooni ehk hindade ebainimlikult suure kasvu põhjuseks ei ole müstiline maailmakaubandus, vaid eestlaste lambapäisus.

Põhjamaa kulutaja mõtleb, kas toote hind on seda toodet väärt. Eestlane mõtleb, kas mul jätkub selleks raha. Ja ostab, isegi kui raha ei jätku.

Eesti majanduspoliitikud on uhkustanud oma vähese lugemusega, sellega, kuis nad on läbi lugenud vaid ühe majandusteoreetilise raamatu.

võimalik, et Eesti poliitikud on valinud teadlikult inflatsiooni, et salamaksustada oma rahvast.

Maailmakogemused näidavad, et superinflatsioon on suletud ja sissepoole pööratud, hääbuvate majanduste probleem.

Eestis pole ükski poliitik võtnud vastutust, Tallinnas pole olnud mitte ühtegi selleteemalist meeleavaldust – Eesti fenomen on ükskõiksus.

Sami Lotila artiklist mõtted: http://www.sloleht.ee/index.aspx?id=294202

Säästuaja tingimustes aga soetatakse Lihula kuju äraviimise aastapäevaks (mis on 3. septembril nagu raadiost kuulsin) toonasele peaministrile ja praegusele majandus-ja kommunikatsiooni ministrile uus luksuslik sõiduriist, sest “Aeg-ajalt sõidutab minister autos ka kõrgeid väliskülalisi või –ajakirjanikke” nagu teatas ministeeriumi kõneisik.  Kas tõesti oleks võimalik kallis autos sõidutatud ajakirjanik veenda kirjutamast artikkel kuivõrd kehva seisu on Eesti majandus vaid aastaga langenud? Kahtlen selles sügavalt!

Partsi Audi liisingumakse on 11 654 krooni kuus ehk üsna riigi keskmise palga jagu. Audi liisingut maksab riik neli aastat, teatab ministeerium. Ja lisab, et kriisiaja kiuste ostetud Partsile nii kallis auto sellepärast, et selle hankimine otsustatud juba jaanuaris. Ning Partsi senise sõiduriista, neli aastat vana Saab 9-5 liising oleks nagunii sügisel otsa saanud. Pealegi olevat too Rootsi auto läbinud juba üle 200 000 km. Asutuse meelest tähendavat nii vana autoga sõitmine ministrile lausa turvariski.

http://www.sloleht.ee/index.aspx?id=294194

Lisame siia asjaolu, et tõusnud aktsiiside tingimustes pole endiselt toodud välja seda musta auku, mis järsku kõigilt nõuab kokkuhoidu.

Koalitsiooni kõige suurema venna ilusad valimislubadused ja kitsas maailmapilt on riigis tekitanud paanika. Kusjuures ikka veel pole selge, kes ja kui palju on nõus kärpima.

Või on õhus lubadused, mida koalitsioon (loe: Reformierakond) ei saa unustada? Aga mis on poliitpropaganda hind? Koondatud sisejulgeolekutöötajad, õhukeseks kuivatatud teatrid, poolikud koolilõunad jne.

Reformierakonna eelarvepaanika on kuritegu oma rahva vastu. Kusjuures kindlasti pole nende viga suurelt mõtlemine, vaid hädavaresed ollakse seetõttu, et oma viga ei tunnistata ja parteiego nimel lükatakse riik kraavi.

http://www.sloleht.ee/index.aspx?id=294203

Pildil: Eesti taasisesvumise algusest alates toimunud esimese rahva peksmise autasuks Lihulas saab minister Parts endale uue ja kiiskava auto. Pilt SLÕ