Lihula aastapäevaks Partsile uus auto!

Lihula kuju äraviimise neljandaks aastapäevaks (3. septembri hommikuks) sai toonasele peaministrile ja praegusele majandus- ja kommunikatsiooni ministrile Juhan Partsile soetatud eelmisest kaks korda kallim ametiauto. Põhjenduseks: sõidutab ka väliskülalisi või –ajakirjanikke!

Au Juhan Partsile!

Lihula ausamba õhtu varjus eemaldamisest tigedad inimesed on kohaliku punamonumendi jalamile kirjutanud punase värviga: „au Juhan Partsile” Delfi meenutus

K O R R A L D U S

Tallinn, Toompea 2. september 2004 nr 649-k

Riigi omanikuõiguste kaitsmine

Korraldus kehtestatakse “Vabariigi Valitsuse seaduse” (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148; 29, 194) § 44 lõike 2 ja “Riigivaraseaduse” (RT I 1995, 22, 327; 1996, 36, 738; 40, 773; 48, 942; 81, 1446; 1997, 45, 724; 1998, 30, 409; 1999, 10, 155; 16, 271; 2000, 39, 239; 49, 306; 51, 319; 2001, 7, 17; 93, 565; 2002, 53, 336; 64, 393; 2003, 13, 69; 2004, 24, 166) § 36 lõike 1 alusel ja arvestades asjaolu, et Lihulasse paigaldatud mälestuskivi kahjustab Eesti rahvusvahelist mainet.

20. augustil 2004. a paigaldati Lihulas Kalmu tänava lõunaküljel Pärnu maantee ja Põllu tänava vahel mälestuskivi “60 aastat Eesti kaitselahinguid” (edaspidi mälestuskivi). Maa-ameti andmetel on eelnimetatud maa maakatastris registreerimata ja kuulub tulenevalt “Maareformi seaduse” (RT 1991, 34, 426; RT I 2001, 52, 304; 93, 565; 2002, 11, 59; 47, 297 ja 298; 99, 579; 100, 586; 2003, 26, 155; 2004, 30, 208; 38, 258) § 31 lõikest 2 riigile. Vastavalt “Maareformi seaduse” § 31 lõikele 2 on maa, mida ei tagastata, erastata ega anta munitsipaalomandisse või mis ei ole jäetud riigi omandisse, samuti riigi omandis. Käsitletav mälestuskivi on paigaldatud omavoliliselt ja omaniku loata.

“Tsiviilseadustiku üldosa seaduse” (RT I 2002, 35, 216; 2003, 13, 64; 78, 523) § 54 lõike 1 kohaselt loetakse kinnisasja olulisteks osadeks sellega püsivalt ühendatud asjad. Kuna käsitletav mälestuskivi on riigile kuuluva maaga püsivalt ühendatud ning vastavalt “Tsiviilseadustiku üldosa seaduse” § 53 lõikele 2 ei saa asi ja selle oluline osa olla eri isikute omandis. “Asjaõigusseaduse” § 107 lõike 3 kohaselt, kui vallasasi ühendataks maatükiga sel viisil, et ta muutub maatüki oluliseks osaks, laieneb maatüki omand maatükiga ühendatud asjale. Seega kuulub mälestuskivi riigile.

Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a määrusega nr 226 kinnitatud “Maa riigi omandisse jätmise korra” (RT I 1996, 64, 1182; 77, 1367; 1997, 69, 1123; 99, 1605; 1998, 85, 1392; 1999, 98, 873; 2001, 54, 327; 2004, 4, 24) punkti 20 kohaselt peab maavanem riigimaa ajutise valitsejana täitma riigi kui omaniku kohustusi ja õigusi. Lääne maavanem ei ole vaatamata ministri poolt esitatud nõudmisele asunud riigi kui omaniku õiguste kaitsele. “Riigivaraseaduse” § 36 lõike 1 alusel lahendab ministeeriumide ja maavalitsuse vahelised vaidlused riigivara valitsemisel Vabariigi Valitsus. Vastavalt “Vabariigi Valitsuse seaduse” §-le 66 on maavalitsused Siseministeeriumi valitsemisalas.

Tulenevalt eelnevast ning arvestades asjaolu, et mälestuskivi on paigaldatud omaniku loata ja õigusliku aluseta, regionaalministril:
1) korraldada mälestuskivi eemaldamine 2. septembril 2004. a;
2) teavitada mälestuskivi paigaldajat kuju eemaldamisest ja selle põhjustest.

Siseministril tagada regionaalministrile vajalik abi korralduse täitmisel.

Juhan Parts
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: